ישיבת כרם ביבנה

הילך - שיטת רש"י

הרב מנחם מנדל בלכמן

בבא מציעא - שיעור עיון כללי

מראה מקומות לשיעור

א. ב״מ ד. פלוגתת רש״י ד״ה טענה וכפירה, תוד״ה הצד
עיין ב״ק פז. בפלוגתת רש״י ותוס׳ שם
טור חו״מ פז, בית יוסף ס״ק י
ב״מ ד. תוס ד״ה וש״מ
רש״י ד: ד״ה מודה במקצת

ב. רש״י ד״ה הילך עיי״ש, הגהות הגר״א, עיין הגהות אשרי ובשו״ת מהר״ח אור זרוע סימן רמה
עיין חידושי רשב״א, ריטב״א, ר״ן כאן

ג. ב״ב קלט. לוותה ואכלה....עיין נמוקי יוסף שם על הרי״ף
רמב"ם הלכות מלוה פרק כ"ו הלכות ט, יב
ובמגיד משנה שם בדעת הגאונים

ד. קידושין מז מקדש במלוה.. מלוה להוצאה - עיין שם עד סוף דף  מז : בפלוגתת רשב״א ות״ק
עיין שם ריטב״א (הוצאת מוסד הרב קוק ע׳ תק"ג-תק"ד)

ה. רמב״ם אישות פרק ה' הלכה יג
עיין תוס' ר״י הזקן קידושין ו:
ובמאירי שם (עיין מהדורת פרנקל בשינוי נוסחאות )

 

 

השיעור ניתן בכ"ה חשון תשע"ה

קוד השיעור: 5852

סרוק כדי להעלות את השיעור באתר:

לשליחת שאלה או הארה בנוגע לשיעור:
הרב מנחם מנדל בלכמן
הרב מנחם מנדל בלכמן
E K
הרב מנחם מנדל בלכמן
הרב מנחם מנדל בלכמן
E
הרב מנחם מנדל בלכמן
הרב מנחם מנדל בלכמן
E 2
הרב מנחם מנדל בלכמן
הרב מנחם מנדל בלכמן
E 2 P
הרב מנחם מנדל בלכמן
הרב מנחם מנדל בלכמן
ע 2
הרב מנחם מנדל בלכמן
הרב מנחם מנדל בלכמן
ע 2 P
הרב מנחם מנדל בלכמן
הרב מנחם מנדל בלכמן
ע
הרב מנחם מנדל בלכמן
הרב מנחם מנדל בלכמן
E 2 P
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
E
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
E
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
E
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
E
הרב דוד קב
הרב דוד קב
E
הרב נתנאל ברקוביץ
הרב נתנאל ברקוביץ
ע K
הרב נתנאל ברקוביץ
הרב נתנאל ברקוביץ
ע K
הרב נתנאל ברקוביץ
הרב נתנאל ברקוביץ
ע K