Yeshivat Kerem B'Yavneh

Torat Yavneh - Search Results

We found 1276 matching shiurim

Your search query: Topic: Chagim,

Shiur Results
Rav Moshe Stav

Categorization:
  Parshat Shavua / Beshalach
  Chagim / Pesach

שיעור לפרשת בשלח (זמן חורף תשעט)

The shiur was given on ט' שבט תשע"ט

Rav Efraim Rubinstein

Categorization:
  Chagim / Tu B'Shvat
  Halacha / Kashrut
  BateyMidrash / Menahalim

טו בשבט - המשמעות ההלכתית: בעניין חישוב שנות ערלה # בתי מדרש לציבור הרחב (זמן חורף תשעט)

The shiur was given on ט' שבט תשע"ט

Maran Hagaon Rosh Hayeshiva Harav Chaim Yaakov Goldvicht, zt"l
מאמר לפרשת בשלח
Rav Aharon Friedman
Rosh HaYeshiva

Categorization:
  Parshat Shavua / Bo
  Chagim / Pesach
  BateyMidrash / KolelYomShishi

שיעור לפרשת בא # כולל יום השישי (זמן חורף תשעט)

The shiur was given on ה' שבט תשע"ט

Maran Hagaon Rosh Hayeshiva Harav Chaim Yaakov Goldvicht, zt"l

Categorization:
  Parshat Shavua / Bo
  Chagim / Pesach
  Publication / Asufat Maarchot

מאמר לפרשת בא
Maran Hagaon Rosh Hayeshiva Harav Chaim Yaakov Goldvicht, zt"l

Categorization:
  Parshat Shavua / Bo
  Chagim / Pesach
  Publication / Asufat Maarchot

מאמר לפרשת בא
Rav Moshe Stav

Categorization:
  Parshat Shavua / Vaera
  Chagim / Pesach

שיעור לפרשת וארא (זמן חורף תשעט)

The shiur was given on כ"ג טבת תשע"ט

Rav Moshe Stav

Categorization:
  Parshat Shavua / Shmot
  Chagim / Pesach

שיעוער לפרשת שמות (זמן חורף תשעט)

The shiur was given on ט"ז טבת תשע"ט

Rav Zion Luz

Categorization:
  Parshat Shavua / Vaera
  Chagim / Pesach
  BateyMidrash / Menahalim

שיעור לפרשת וארא: ביאור הבטחת הקב"ה על ירושת הארץ # בתי מדרש לציבור הרחב (זמן חורף תשעט)

The shiur was given on כ"ד טבת תשע"ט

Maran Hagaon Rosh Hayeshiva Harav Chaim Yaakov Goldvicht, zt"l

Categorization:
  Parshat Shavua / Vaera
  Chagim / Pesach
  Publication / Asufat Maarchot

מאמר לפרשת וארא
Rav Aryeh Stern

Categorization:
  Parshat Shavua / Shmot
  Chagim / Pesach
  BateyMidrash / Menahalim

רמב"ן על התורה # פרשת שמות (זמן חורף תשעט)

The shiur was given on י"ז טבת תשע"ט

Rav Shalom Rosner

Categorization:
  Chagim / Chanuka
  Machshava / Beit HaMikdash

חנוכה - שיעורים ושיחות (זמן חורף תשעט)

The shiur was given on י"ח כסלו תשע"ט

Rav Sharon Yust, Mashgiach

Categorization:
  Chagim / Chanuka
  BateyMidrash / Menahalim
  Tanach / Nevi'im - Prophets

שיעור לחנוכה # בתי מדרש לציבור הרחב (זמן חורף תשעט)

The shiur was given on ג' טבת תשע"ט

Rav Aharon Friedman
Rosh HaYeshiva

Categorization:
  Parshat Shavua / Vayeshev
  Chagim / Chanuka

דברים במסיבת חנוכה וחלוקת מלגות 'מפעל הש"ס' על שם הגר (זמן חורף תשעט)

The shiur was given on כ"ה כסלו תשע"ט

Rav Moshe Stav

Categorization:
  Chagim / Chanuka
  Machshava / Israel & The Nations

שיחה במסיבת חנוכה. האם תרגום התורה ליוונית היה אור או חושך? מדוע אלכסנדר מוקדון השתחוה בפני הכהן הגדול? האם אין מקום לחכמת היופי של יון באהלי שם? (זמן חורף תשעט)

The shiur was given on כ"ה כסלו תשע"ט

Rav Efraim Rubinstein

Categorization:
  Halacha / Chagim
  Chagim / Chanuka

שיעור עיון הלכתי לחנוכה (זמן חורף תשעט)

The shiur was given on כ"ו כסלו תשע"ט

Rav Zion Luz

Categorization:
  Chagim / Chanuka

שיחה לחנוכה (זמן חורף תשעט)

The shiur was given on כ"ד כסלו תשע"ט

Rav Binyamin Beeri

Categorization:
  Chagim / Chanuka

חנוכה: שיחה לנשים (זמן חורף תשעט)

The shiur was given on י"ח כסלו תשע"ט

Rav Mordechai Greenberg
Nasi Hayeshiva
שיחה לחנוכה (זמן חורף תשעט)

The shiur was given on כ"ה כסלו תשע"ט

Rav Menachem Mendel Blachman

Categorization:
  Chagim / Chanuka

שיחה given in KBY חנוכה תשע״ה (זמן חורף תשעה)

The shiur was given on כ"ז כסלו תשע"ה