Yeshivat Kerem B'Yavneh

Torat Yavneh - Search Results

We found 48 matching shiurim

Your search query: Speaker: Rav Sharon Yust, Mashgiach

Shiur Results
Rav Sharon Yust, Mashgiach

Categorization:
  Parshat Shavua / Truma

Rav Sharon Yust, Mashgiach

Categorization:
  Parshat Shavua / Vayechi

Rav Sharon Yust, Mashgiach

Categorization:
  Mussar / General

Rav Sharon Yust, Mashgiach

Categorization:
  Chagim / Yamim Noraim

The shiur was given on א' תשרי תשע"ה

Rav Sharon Yust, Mashgiach

Categorization:
  Chagim / Shavu'ot
  BateyMidrash / Menahalim
  Machshava / Torah

שיעור בעניין קבלת התורה # בתי מדרש לציבור הרחב (זמן קיץ תשעט)

The shiur was given on ח' סיון תשע"ט

Rav Sharon Yust, Mashgiach

Categorization:
  Parshat Shavua / Shlach Lecha

מאמר לפרשת שלח (זמן קיץ תשעג)

The shiur was given on כ"ב סיון תשע"ג

Rav Sharon Yust, Mashgiach

Categorization:
  Machshava / Torah
  Chagim / Shavu'ot

מאמר בעניין תלמוד תורה (זמן קיץ תשעד)

The shiur was given on ו' סיון תשע"ד

Rav Sharon Yust, Mashgiach

Categorization:
  Parshat Shavua / Bechukotai
  Machshava / Torah
  Eshkolot / Articles

מאמר לפרשת בחקותי (זמן קיץ תשעג)

The shiur was given on כ"ג אייר תשע"ג

Rav Sharon Yust, Mashgiach

Categorization:
  Chagim / Sfirat Ha'Omer
  Eshkolot / Articles

מאמר לספירת העומר (זמן קיץ תשעג)

The shiur was given on אייר תשע"ג

Rav Sharon Yust, Mashgiach

Categorization:
  Chagim / Pesach
  BateyMidrash / Menahalim
  Halacha / Pesach

פסח - שיעורים ושיחות # בתי מדרש לציבור הרחב (זמן חורף תשעט)

The shiur was given on כ"ו אדר שני תשע"ט

Rav Sharon Yust, Mashgiach

Categorization:
  Chagim / Purim
  Chagim / Special Shabbatot
  BateyMidrash / KolelYomShishi

שיעור בנושא הפטרת פרשת זכור # כולל יום השישי (זמן חורף תשעט)

The shiur was given on ח' אדר שני תשע"ט

Rav Sharon Yust, Mashgiach

Categorization:
  Chagim / Purim
  Eshkolot / Articles

מאמר לפורים (זמן חורף תשעט)

The shiur was given on ח' אדר שני תשע"ט

Rav Sharon Yust, Mashgiach

Categorization:
  Parshat Shavua / Vayikra
  Machshava / Tfilla
  Eshkolot / Articles

מאמר לפרשת ויקרא (זמן חורף תשעא)

The shiur was given on אדר תשע"א

Rav Sharon Yust, Mashgiach

Categorization:
  Machshava / Tfilla
  Mussar / Middot

שיחת מוסר (זמן חורף תשעט)

The shiur was given on כ"ה טבת תשע"ט

Rav Sharon Yust, Mashgiach

Categorization:
  Chagim / Chanuka
  BateyMidrash / Menahalim
  Tanach / Nevi'im - Prophets

שיעור לחנוכה # בתי מדרש לציבור הרחב (זמן חורף תשעט)

The shiur was given on ג' טבת תשע"ט

Rav Sharon Yust, Mashgiach

Categorization:
  Machshava / Tfilla
  Mussar / Tfila

שיחות מוסר (זמן חורף תשעט)

The shiur was given on כ"ב חשון תשע"ט

Rav Sharon Yust, Mashgiach

Categorization:
  Machshava / Teshuva
  Chagim / Yamim Noraim
  Mussar / Middot

שיחות מוסר לימי אלול (זמן אלול תשעח)

The shiur was given on י"ח אלול תשע"ח

Rav Sharon Yust, Mashgiach

Categorization:
  Machshava / Torah
  Chagim / Shavu'ot

שיחה לשלושת ימי ההגבלה
(זמן קיץ תשעח)

The shiur was given on ז' סיון תשע"ח

Rav Sharon Yust, Mashgiach

Categorization:
  Parshat Shavua / Acharei Mot
  BateyMidrash / Menahalim

שיעור לפרשת אחרי # בתי מדרש לציבור הרחב
(זמן קיץ תשעח)

The shiur was given on ט' אייר תשע"ח

Rav Sharon Yust, Mashgiach

Categorization:
  Chagim / Yamim Noraim
  Machshava / Tfilla

שיחת התעוררות לפני הסליחות
(זמן אלול תשע"ז)

The shiur was given on ב' אלול תשע"ז