Yeshivat Kerem B'Yavneh

Torat Yavneh - Search Results

We found 30 matching shiurim

Your search query: Shiur type: Written Shiur, Speaker: Rav Sharon Yust, Mashgiach

Shiur Results
Rav Sharon Yust, Mashgiach

Categorization:
  Parshat Shavua / Truma

Rav Sharon Yust, Mashgiach

Categorization:
  Parshat Shavua / Vayechi

Rav Sharon Yust, Mashgiach

Categorization:
  Mussar / General

Rav Sharon Yust, Mashgiach

Categorization:
  Chagim / Yamim Noraim

The shiur was given on א' תשרי תשע"ה

Rav Sharon Yust, Mashgiach

Categorization:
  Parshat Shavua / Shlach Lecha

מאמר לפרשת שלח (זמן קיץ תשעג)

The shiur was given on כ"ב סיון תשע"ג

Rav Sharon Yust, Mashgiach

Categorization:
  Machshava / Torah
  Chagim / Shavu'ot

מאמר בעניין תלמוד תורה (זמן קיץ תשעד)

The shiur was given on ו' סיון תשע"ד

Rav Sharon Yust, Mashgiach

Categorization:
  Parshat Shavua / Bechukotai
  Machshava / Torah
  Eshkolot / Articles

מאמר לפרשת בחקותי (זמן קיץ תשעג)

The shiur was given on כ"ג אייר תשע"ג

Rav Sharon Yust, Mashgiach

Categorization:
  Chagim / Sfirat Ha'Omer
  Eshkolot / Articles

מאמר לספירת העומר (זמן קיץ תשעג)

The shiur was given on אייר תשע"ג

Rav Sharon Yust, Mashgiach

Categorization:
  Chagim / Purim
  Eshkolot / Articles

מאמר לפורים (זמן חורף תשעט)

The shiur was given on ח' אדר שני תשע"ט

Rav Sharon Yust, Mashgiach

Categorization:
  Parshat Shavua / Vayikra
  Machshava / Tfilla
  Eshkolot / Articles

מאמר לפרשת ויקרא (זמן חורף תשעא)

The shiur was given on אדר תשע"א

Rav Sharon Yust, Mashgiach

Categorization:
  Chagim / Tisha B'Av
  Eshkolot / Articles

מאמר לתשעה באב (זמן קיץ תשע"ו)

The shiur was given on ו' אב תשע"ו

Rav Sharon Yust, Mashgiach

Categorization:
  Parshat Shavua / Mishpatim
  Machshava / Tfilla
  BateyMidrash / Menahalim

שיעורים במסגרת השתלמות מנהלים (זמן חורף תשע"ו)

The shiur was given on ל' שבט תשע"ו

Rav Sharon Yust, Mashgiach

Categorization:
  Parshat Shavua / Yitro
  BateyMidrash / Menahalim

שיעור לפרשת יתרו במסגרת השתלמות מנהלים (זמן חורף תשע"ו)

The shiur was given on ט"ז שבט תשע"ו

Rav Sharon Yust, Mashgiach

Categorization:
  Chagim / The 3 weeks
  Eshkolot / Articles

מאמר לימי בין המצרים (זמן קיץ תשע"ה)

The shiur was given on ז' אב תשע"ה

Rav Sharon Yust, Mashgiach

Categorization:
  Mussar / Mesilat Yesharim
  Mussar / Middot
  Mussar / Kedusha

פרק ז': בביאור חלקי הזריזות (זמן קיץ תשע"ה)

The shiur was given on י"א תמוז תשע"ה

Rav Sharon Yust, Mashgiach

Categorization:
  Mussar / Mesilat Yesharim
  Mussar / Middot

שיעורים במסילת ישרים, פרק ו': בביאור מידת הזריזות (זמן קיץ תשע"ה)

The shiur was given on ד' תמוז תשע"ה

Rav Sharon Yust, Mashgiach

Categorization:
  Mussar / Mesilat Yesharim
  Mussar / Middot

שיעורים במסילת ישרים - פרק ה': מפסידי הזהירות (זמן קיץ תשע"ה)

The shiur was given on כ"ז סיון תשע"ה

Rav Sharon Yust, Mashgiach

Categorization:
  Mussar / Mesilat Yesharim
  Mussar / Middot

שיעורים במסילת ישרים (זמן קיץ תשע"ה)

The shiur was given on כ' סיון תשע"ה

Rav Sharon Yust, Mashgiach

Categorization:
  Mussar / Mesilat Yesharim
  Mussar / Middot

שיעורים במסילת ישרים (זמן קיץ תשע"ה)

The shiur was given on י"ג סיון תשע"ה

Rav Sharon Yust, Mashgiach

Categorization:
  Chagim / Shavu'ot
  Eshkolot / Articles

מאמר לחג השבועות (זמן קיץ תשע"ה)

The shiur was given on ד' סיון תשע"ה