Yeshivat Kerem B'Yavneh

Torat Yavneh - Search Results

We found 67 matching shiurim

Your search query: Topic: Bava Kama,

Shiur Results
Rav Gavriel Saraf
Rosh HaYeshiva

Categorization:
  Halacha / choshen mishpat
  Gemara / Bava Kama
  Parshat Shavua / Mishpatim

מאמרים בדיני נזיקין
(זמן קיץ תשעח)

The shiur was given on ט' סיון תשע"ח

Rav Gavriel Saraf
Rosh HaYeshiva

Categorization:
  Halacha / choshen mishpat
  Gemara / Bava Kama

שיעורי עיון בדיני ממונות
(זמן קיץ תשעח)

The shiur was given on כ"ד אייר תשע"ח

Rav Gavriel Saraf
Rosh HaYeshiva

Categorization:
  Halacha / choshen mishpat
  Gemara / Bava Kama
  Eshkolot / Articles

שיעורים בדיני ממונות
(זמן קיץ תשעח)

The shiur was given on י"ז אייר תשע"ח

ר' איתיאל סופר

Categorization:
  Gemara / Bava Kama
  Eshkolot / Articles

ב"ק י ע"ב - מאמר עיון
(זמן חורף תשע"ז)

The shiur was given on ה' אדר תשע"ז

בן-ציון סופר

Categorization:
  Gemara / Bava Kama
  Eshkolot / Articles

מאמרים בעיון
(זמן חורף תשע"ז)

The shiur was given on ה' אדר תשע"ז

Rav Mordechai Greenberg
Nasi Hayeshiva

Categorization:
  Gemara / Bava Kama
  Gemara / Bava Metzia
  Gemara / Baba Batra

בבא קמא קיז: - שיעור עיון כללי
(זמן חורף תשע"ז)

The shiur was given on ט"ז אדר תשע"ז

Rav Menachem Mendel Blachman

Categorization:
  Gemara / Bava Kama
  Gemara / Gittin

בבא קמא ז ע"ב - שיעור עיון כללי
(זמן חורף תשע"ז)

The shiur was given on ב' אדר תשע"ז

Rav Michael Rosensweig

Categorization:
  Gemara / Bava Kama

בבא קמא - שיעור עיון כללי
(זמן חורף תשע"ז)

The shiur was given on כ"ד שבט תשע"ז

Rav Hershel Schachter

Categorization:
  Gemara / Bava Kama

בבא קמא - שיעור עיון כללי
(זמן חורף תשע"ז)

The shiur was given on י"ז שבט תשע"ז

Rav Hershel Schachter

Categorization:
  Gemara / Bava Kama
  Machshava / Torah

שיעור עיון בבא קמא ושו"ת
(זמן חורף תשע"ז)

The shiur was given on י"ז שבט תשע"ז

Rav Gavriel Saraf
Rosh HaYeshiva

Categorization:
  Gemara / Bava Kama

בבא קמא ח. - שיעור עיון כללי
(זמן חורף תשע"ז)

The shiur was given on י"א שבט תשע"ז

Rav Dovid Kav

Categorization:
  Gemara / Bava Kama

בבא קמא ח: - שיעור עיון כללי
(זמן חורף תשע"ז)

The shiur was given on ד' שבט תשע"ז

Rav Dovid Kav

Categorization:
  Gemara / Bava Kama

בבא קמא ד. - שיעור עיון כללי
(זמן חורף תשע"ז)

The shiur was given on י"ג טבת תשע"ז

Rav Mordechai Greenberg
Nasi Hayeshiva

Categorization:
  Gemara / Bava Kama
  Gemara / Sukkah

בבא קמא סו - שיעור עיון כללי
(זמן חורף תשע"ז)

The shiur was given on כ"ו טבת תשע"ז

Rav Aharon Friedman
Rosh HaYeshiva

Categorization:
  Gemara / Bava Kama

בבא קמא ז.: - שיעור עיון כללי (זמן חורף תשע"ז)

The shiur was given on י"ט טבת תשע"ז

Rav Gavriel Saraf
Rosh HaYeshiva

Categorization:
  Gemara / Bava Kama

בבא קמא ו. - שיעור עיון כללי
(זמן חורף תשע"ז)

The shiur was given on י"ב טבת תשע"ז

Rav Menachem Mendel Blachman

Categorization:
  Gemara / Bava Kama

בבא קמא ו ע"א - שיעור עיון כללי
(זמן חורף תשע"ז)

The shiur was given on כ' כסלו תשע"ז

Rav Gavriel Saraf
Rosh HaYeshiva

Categorization:
  Gemara / Bava Kama

בבא קמא ד. - שיעור עיון כללי (סיכום)
(זמן חורף תשע"ז)

The shiur was given on כ"א חשון תשע"ז

Rav Mordechai Greenberg
Nasi Hayeshiva

Categorization:
  Gemara / Bava Kama
  Gemara / Makot

בבא קמא ד: - שיעור עיון כללי (זמן חורף תשע"ז)

The shiur was given on ה' כסלו תשע"ז

Rav Aharon Friedman
Rosh HaYeshiva

Categorization:
  Gemara / Bava Kama

בבא קמא ה. - בביאור שיטת הראשונים בגזירה שווה "תחת נתינה ישלם כסף"
(זמן חורף תשע"ז)

The shiur was given on כ"ח חשון תשע"ז